ودود نوروزی

استادیار گروه بیهوشی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: v.norouzi@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل